„Advocatos accipere debemus omnes omnino, qui causis agendis quoquo studio operantur”
„Adwokatami nazywamy tych, którzy wkładają swój wysiłek w prowadzenie spraw sądowych”
(Ulpianus - D.50,13,1,11)

Skuteczność i Profesjonalizmadwokat Andrzej Bieńkowski

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz reprezentowaniu klientów w sporach sądowych z udziałem instytucji publicznych i samorządu terytorialnego.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury. Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej Adwokatury (od marca 2021 r.). Członek izbowej Komisji do spraw Udostępniania Informacji Publicznej (w latach 2016- 2021). Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (w latach 2016 – 2019). Członek Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie (2021 r.). Założyciel Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2016 r.).

Pełnił również funkcję dyrektora w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Departament Zarządzenia Należnościami), kierując procesem dochodzenia wierzytelności w największej agencji płatniczej w Unii Europejskiej.

Przewodniczący rady nadzorczej w spółce komunalnej z branży wodno-kanalizacyjnej.

Wieloletni przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej w powoływanej przez Ministra Sprawiedliwości Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Patron aplikantów adwokackich. W ramach szkolenia dla aplikantów adwokackich prowadzi seminaria z procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej, a także z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i prawa nieruchomości, oraz egzekucji administracyjnej. Prowadzi również szkolenia dla instytucji publicznych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim, studiował również nauki polityczne (specjalizacja: administracja publiczna) oraz był seminarzystą Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych. Pracował w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stanowisku asystenta sędziego.

Andrzej Bieńkowski
Monika Bieńkowska

radca prawny, adwokat Monika Bieńkowska

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego i handlowego, a także spraw gospodarczych. Świadczy usługi prawne w obszarze obrotu nieruchomościami.

Dla Polonii amerykańskiej świadczy pomoc prawną w sprawach spadkowych i rodzinnych, a także sprawach dotyczących nieruchomości.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, a także Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie, gdzie uzyskała tytuł Master of Laws (L.L.M). Ukończyła również Szkołę Prawa Amerykańskiego, Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stanowisku asystenta sędziego, w międzynarodowej kancelarii adwokackiej w Nowym Jorku, gdzie zajmowała się prawem imigracyjnym i pomocą prawną na rzecz Polonii amerykańskiej. Praktykowała w Wydziale Konsularnym Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie.

Pracowała również w zespole prawnym największego zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce, zajmując się kompleksową obsługa prawną dochodzenia należności, począwszy od działań prewencyjnych (zapobiegających powstaniu opóźnień w regulowaniu zobowiązań), poprzez windykację sądową, prowadzenie spraw egzekucyjnych i upadłościowych, a także restrukturyzację zadłużeń, oraz zakup przeterminowanych wierzytelności.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

ZAKRES USŁUG

Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym

Reprezentujemy klientów indywidualnych, przedsiębiorców, a także instytucje publiczne w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W sprawach szczególnie skomplikowanych doradzamy również w zakresie strategii prowadzenia spraw administracyjnych oraz sporów przed sądem administracyjnym.

Na zlecenie klientów sporządzamy i wnosimy:

 • skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 • skargi kasacyjne od orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 • skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • skargi konstytucyjne do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji,
 • wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną.

Reprezentujemy klientów na wszystkich etapach postępowania w sprawach przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

Infrastruktura i inwestycje budowlane

Doradzamy w zakresie inwestycji budowlanych, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz inwestycji publicznych takich jak drogi publiczne, linie kolejowe, urządzenia przesyłowe służące zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz lub wodę. Nasze usługi obejmują kompleksowe doradztwo prawne oraz reprezentację w sprawach:

 • studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego,
 • aktów planowania przestrzennego, takich jak plan ogólny gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących tzw. lex deweloper,
 • lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • decyzji o warunkach zabudowy,
 • zmiany przeznaczenia gruntów, w szczególności wykorzystania nieruchomości na cele nierolnicze lub nieleśne,
 • zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę,
 • legalizacji obiektów budowlanych,
 • pozwolenia na użytkowanie.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, organami nadzoru budowlanego, a także przed organami uzgadniającymi inwestycje takimi jak konserwator zabytków, Lasy Państwowe, dyrektor parku narodowego, regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz organami właściwymi w zakresie gospodarki wodnej.

Zastępujemy klientów na wszystkich etapach postępowania, także przed sądem administracyjnym, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawach związanych z działaniem tych organów.

Nieruchomości

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa nieruchomości. Nasze usługi obejmują badanie stanu prawnego nieruchomości, a także reprezentację klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych mających na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. Oferujemy usługi prawne w sprawach:

 • zniesienia współwłasności, podziału lub rozgraniczenia nieruchomości,
 • ustanowienia służebności, w tym służebności przesyłowych,
 • uzgodnienia stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • działu spadku i podziału majątku wspólnego,
 • wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania za mienie przejęte na cele publiczne,
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w tym z lokali mieszkalnych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zaległego czynszu najmu,
 • rekompensaty za mienie zabużańskie,
 • reprywatyzacyjnych, w tym dotyczących dekretu o reformie rolnej oraz dekretu warszawskiego (zwanego też dekretem Bieruta).

Reprezentujemy klientów na wszystkich etapach postępowania, przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Prawo wodne i sprawy komunalne

Reprezentujemy klientów w sprawach z zakresu Prawa wodnego oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nasze usługi obejmują kompleksowe doradztwo prawne oraz reprezentację w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych oraz uzgodnień z organami właściwymi w zakresie gospodarki wodnej.

Oferujemy usługi prawne m.in. dla

 • spółek komunalnych,
 • spółek wodnych oraz ich związków,
 • inwestorów, których inwestycje budowlane wymagają uzgodnienia w zakresie gospodarki wodnej,
 • właścicieli nieruchomości na obszarach zalewowych lub dotkniętych naruszeniem stosunków wodnych na gruncie.

Zastępujemy klientów na wszystkich etapach postępowania przed organami właściwymi w zakresie gospodarki wodnej, a także przed sądem administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawach związanych z działaniem tych organów.

Rolnictwo i pomoc publiczna

Wspieramy rolników oraz przedsiębiorców, korzystających z pomocy finansowej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nasze usługi obejmują kompleksowe doradztwo prawne oraz reprezentację w sprawach związanych z rozliczeniem dofinasowania, odmową przyznania płatności lub dotyczących zwrotu należności.

Zastępujemy naszych klientów w postępowaniach przed ARiMR oraz PARP, a także sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawach związanych z ich działaniem.

Specjalizujemy się w pomocy prawnej na rzecz rolników oraz przedsiębiorców z obszarów wiejskich zagrożonych niewypłacalnością.

Na zlecenie klientów sporządzamy i wnosimy w ich imieniu:

 • wnioski o umorzenie należności w całości lub części,
 • wnioski o rozłożenie na raty lub odroczenie płatności,
 • odwołania od decyzji ARiMR i innych organów,
 • zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym,
 • skargi do sądu administracyjnego od decyzji ARiMR i innych organów.

Reprezentujemy naszych klientów również w sprawach związanych z działalnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa i funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa

Wspieramy klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.

W ramach udzielanej pomocy prawnej analizujemy sytuacje prawną klientów i działanie organów Państwa, a następnie sporządzamy odpowiednie stanowiska na piśmie m.in.:

 • wnioski o stwierdzenie nieważności lub skargi do sądu administracyjnego, lub inne pisma inicjujące niezbędne postępowania,
 • ponaglenia na bezczynność lub przewlekłe działanie administracji,
 • skargi do sądu administracyjnego w sprawie bezczynności lub przewlekłości działania administracji, wraz z żądaniem zapłaty przez organ odpowiedniej rekompensaty,
 • pozwy przeciwko Skarbowi Państwa lub innym państwowym osobom prawnym, o zapłatę z tytułu odszkodowania za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
 • wnioski o pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Zastępujemy klientów na wszystkich etapach postępowania przed organami, z których działaniami związana jest szkoda, sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także właściwym prokuratorem okręgowym w zakresie odpowiedzialności majątkowej urzędnika.

Zarządzanie wierzytelnościami i odzyskiwanie należności

Doradzamy i wspieramy klientów indywidualnych, przedsiębiorców, rolników, a także instytucje publiczne w sprawach związanych z odzyskiwaniem należności. Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Specjalizujemy się w dochodzeniu należności od podmiotów gospodarczych, takich jak spółki prawa handlowego i inne. Doradzamy w zakresie wyboru właściwej strategii procesowej w celu efektywnego odzyskania należności, m.in. przez inicjowanie odpowiednich postępowań cywilnych i karnych w zakresie

 • odpowiedzialności członków zarządów spółek prawa handlowego za zobowiązania tych spółek;
 • uznania za bezskuteczne czynności prawne np. sprzedaż lub darowizna nieruchomości, które miały na celu tzw. ucieczkę z majątkiem,
 • wyjawienia i ukrywania majątku przez dłużnika.

Reprezentujemy klientów na wszystkich etapach postępowania, w tym w postępowaniach przed sądem, komornikiem sądowym lub doradcą restrukturyzacyjnym. Wspieramy naszych klientów również w postępowaniach karnych. Występujemy w roli pełnomocnika pokrzywdzonego lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę wierzycieli.

Spory sądowe i mediacja

Reprezentujemy klientów indywidualnych, przedsiębiorców, a także instytucje publiczne w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym. Na zlecenie klientów sporządzamy i wnosimy:

 • pozwy, w tym pozwy o zapłatę, oraz wnioski inicjujące stosowne postępowania sądowe,
 • apelacje i zażalenia od orzeczeń sądów pierwszej instancji,
 • skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego, od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia,
 • skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
 • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu powszechnego,
 • wnioski do Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych podmiotów uprawnionych do złożenia do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego,
 • skargi konstytucyjne do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach zakończonych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

Wspieramy naszych klientów również na etapie przedsądowym. Bierzemy udział lub reprezentujemy zainteresowane strony, w toku rokowań oraz negocjacji, a także w ramach mediacji. Doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniej drogi prawnej i właściwej strategii procesowej.

KONTAKT

Kancelaria: Adwokat Andrzej Bieńkowski
NIP: 7611455785 REGON: 362202849

Plac Zbawiciela 2/30 00–573 Warszawa 
Telefon 603 648 984 / 22 625 13 84
sekretariat@kancelariabienkowski.pl